Presentasjon av advokat Stangvik

Jeg ble utdannet jurist ved Universitetet i Oslo våren 1997. Mitt spesialfag er internasjonale menneskerettigheter. Jeg fikk advokatbevilling i mars 2000.

Min tidligere juridiske yrkeserfaring har jeg fra Oslo, der jeg blant annet arbeidet i advokatbransjen i noen år, herunder i egen praksis. Jeg har også arbeidet i Justisdepartementets Sivilavdeling og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). I tillegg har jeg arbeidet i et spesialengasjement som spesialrådgiver ved Steinerskolen på Nordstrand. Jeg har i tillegg allsidig arbeidserfaring også fra andre steder og i andre roller.

Jeg har valg i det vesentlige å arbeide med de mer personrelaterte sidene av jussen samt med rettsområder som har med enkeltmenneskers grunnleggende rettssikkerhet å gjøre.

Generelt har jeg kunnskap om og erfaring fra arbeid med mennesker i utfordrende livssituasjoner, ikke minst gjennom utallige oppdrag innen blant annet asyl- og fremmedrett, psykisk helsevern (tvangsinnleggelser) og som bistandsadvokat for personer som har vært utsatt for fysisk eller psykisk mishandling. Jeg arbeidet tett opp mot Krisesenteret i de årene jeg var i advokatbransjen i Oslo.

I 2004-2005, var jeg en av Justisdepartementets representanter i en arbeidsgruppe som avga rapporten ”Rett til tolk – tolking og oversettelse i norsk straffeprosess” i mars 2005.

I perioden 2005 – 2010 var jeg med i arbeidsgruppen til Norges Juristforbunds etikkprosjekt. Vi la grunnlaget for en plakat med etiske retningslinjer for alle landets medlemmer, ca. 20 000.

⇐ Tilbake til forsiden                                                                               Timepriser og vilkår ⇒

Advokat Gunn Kathrine Stangvik
Advokat Gunn Kathrine Stangvik