Priser og vilkår – advokat Stangvik

Det hjelper ikke å ha rett om du ikke kan hevde din rett.

Timepris og salærberegning

Veiledende timepris på mine advokattjenester er kr 1 875 til kr 2 500 per time inklusive merverdiavgift (25 %), avhengig av bla. oppdragets karakter og vanskelighetsgrad samt advokatens spesialkompetanse.

Lavere timepris kan vurderes konkret, avhengig av bla. sakens art og klientens betalingsevne. Minimumssatsen per time for nye klienter er satt opp fra 15. april 2018, til kr 1500 inklusive mva. Se nedenfor om eventuelle muligheter for fri rettshjelp.

For privatbetalende klienter skal det ved begynnelsen av oppdraget gjøres klart hvilken timepris som skal legges til grunn.

Timeforbruket beregnes i intervaller på mimimum 15 minutter. Utlegg i anledning saken kommer i tillegg.

Det endelige salæret skal uavhengig av timepris og anvendt tid stå i rimelig forhold til oppdraget og det arbeidet som er utført. Dette innebærer at det foretas en bredere skjønnsmessig vurdering av det endelige salæret, der det bla. ses hen til oppdragets art, vanskelighetsgrad, servicenivå og resultat.

Som forbruker kan du be om et skriftlig pristilbud. Dette vil omfatte alle tjenester og utlegg og angi totalprisen så langt det er mulig. Forhold som kan påvirke en usikker totalpris vil bli oppgitt. Du vil straks få beskjed dersom det oppstår forhold som gjør at totalprisen vil øke i forhold til tilbudet. Du har også krav på spesifisert regning når tjenesten er utført.

Oppdragsbekreftelse

Som utgangspunkt anses ingen oppdrag akseptert før det foreligger en skriftlig oppdragsbekreftelse, eventuelt oppnevning fra retten der dette er nødvendig. Dersom det er krevd forskudd på salær må dette være innbetalt til klientkonto før oppdraget kan anses akseptert.

Fri rettshjelp

I en del saker betaler det offentlige for nødvendig juridisk bistand. Fri rettshjelp kan gis i saker både i og utenfor domstolene. Jeg vil i alle tilfeller undersøke om du har krav på, eventuelt mulighet for å få, fri rettshjelp. Jeg bistår også med søknaden, hvis aktuelt.

I mange tilfeller er det økonomiske vilkår for å få fri rettshjelp. Du må i slike tilfeller legge frem de opplysninger som er nødvendig for å ta stilling til om vilkårene for fri rettshjelp er oppfylt.

Rettshjelpsforsikring

I noen tilfeller dekkes nødvendig advokatbistand av en rettshjelpsforsikring. Det nærmere dekningsomfanget fremgår av forsikringsselskapenes vilkår og i forsikringsbeviset. Det vil normalt måtte betales en egenandel.

Forsvareroppdrag – straffesaker

I de fleste straffesaker har den som er tiltalt krav på advokatbistand på det offentliges bekostning. Advokatbistand dekkes alltid i saker om varetektsfengsling. Du kan i utgangspunktet velge den advokaten du ønsker som din forsvarer.

Bistandsadvokat

I en del tilfeller har personer som har vært utsatt for straffbare handlinger krav på advokatbistand på det offentliges bekostning. Du kan i utgangspunktet velge den advokaten du ønsker som din bistandsadvokat.

Faglige og etiske regler

Jeg arbeider i henhold til Advokatforskriftens regler for god advokatskikk samt Advokatforeningens retningslinjer for forsvarere.

 

⇐ Tilbake til forsiden                                                                         Presentasjon ⇒